Số kí hiệu văn bản 3287/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/08/2018
Ngày hiệu lực 09/08/2018
Trích yếu nội dung Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 25/6/2018 của Thành ủy thực hiện Nghị quyểt số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Hình thức văn bản Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Thành Phong
Tài liệu đính kèm
Các văn bản khác