Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

15:55, 09/01/2012

Năm 2012, TPHCM sẽ thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP.

 

Đó là tập trung kiềm chế lạm phát, phát triển kinh tế hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với yêu cầu, đặc điểm của TP; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững; tiếp tục đầu tư phát triển y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, khoa học - công nghệ, chăm lo thực hiện tốt an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội; thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống quan liêu, tham nhũng; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện 6 chương trình đột phá theo kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu đã được xác định trong giai đoạn 2011 – 2015; tăng cường công tác vận động nhân dân, phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và nâng cao chất lượng công tác thống kê, phân tích, nghiên cứu dự báo và thông tin kinh tế trong nước và quốc tế.
Lã Nguyên