Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

16:30, 01/03/2012

UBND TPHCM vừa ra chỉ thị về Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn TP năm 2012.

 

UBND TP yêu cầu các sở - ban - ngành, đơn vị TPUBND các quận - huyện, phường - xã - thị trấn tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó thiên tai, tai nạn, thảm họa năm 2011; phát huy những ưu điểm, những chương trình, dự án, công việc mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục; chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai, tai nạn, thảm họa ngay tại cơ sở, nhất là các địa bàn xung yếu.
Các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2012 trên địa bàn TP và Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; củng cố, kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, trong đó phải thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở mỗi cấp, mỗi ngành, đảm bảo kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai, tai nạn, thảm họa xảy ra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng đơn vị.
Lã Nguyên