Tăng vốn Ngân hàng Bangkok Đại chúng TNHH - Chi nhánh TPHCM

20:21, 14/06/2016

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 1155/QĐ-NHNN chấp thuận tăng mức vốn được cấp của Ngân hàng Bangkok Đại chúng Trách nhiệm Hữu hạn – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thay đổi mức vốn được cấp của Ngân hàng Bangkok Đại chúng Trách nhiệm Hữu hạn – Chi nhánh Hà Nội ghi tại Điều 1 Giấy phép hoạt động chi nhánh Ngân hàng nước ngoài số 03/NH-GP ngày 15/04/1992 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng Bangkok Đại chúng Trách nhiệm Hữu hạn – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh thành 170 triệu USD.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động chi nhánh Ngân hàng nước ngoài số 03/NH-GP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng Bangkok Đại chúng Trách nhiệm Hữu hạn – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Ngân hàng Bangkok Đại chúng Trách nhiệm Hữu hạn – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi mức vốn được cấp; công bố nội dung thay đổi trên các phương tiện thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

Minh Minh