Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

15:05, 30/01/2012

 

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ban - ngành TP, Chủ tịch UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn quán triệt và chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND TP ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn TP, Quyết định số 80/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND TP ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại TP, Chỉ thị số 32/2011/CT-UBND ngày 21/10/2011 của UBND TP về tăng cường các biện pháp thực hiện công tác hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn TP và Văn bản số 4147/UBND-KSTTHC ngày 19/8/2011 của UBND TP về triển khai thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát TTHC; bồi dưỡng những kiến thức cần thiết về kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức các phòng chuyên môn tại các Sở - ban - ngành, UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn, trong đó tập trung về kiến thức pháp luật chung, tổng hợp, chuyên ngành, năng lực, kỹ năng soạn thảo và đánh giá tác động ngay từ khâu dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC đến tổ chức thực thi và kỹ năng giao tiếp trong quá trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.
Thủ trưởng các Sở - ban - ngành TP, Chủ tịch UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn cũng được giao chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện rà soát TTHC và các quy định có liên quan đang áp dụng tại Sở - ban - ngành, UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn, trong đó tập trung vào những TTHC và các quy định có liên quan do UBND TP ban hành không còn phù hợp, không hợp lý, không hợp pháp và đang là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân; thường xuyên kiểm tra nắm chắc tình hình và kết quả giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đề ra biện pháp chấn chỉnh trong quá trình thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện TTHC hoặc đến thời hạn trả kết quả mới yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc tự ý yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ ngoài quy định và tình trạng đùn đẩy trách nhiệm... Bên cạnh đó, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành TP,  Chủ tịch UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn được giao phát động và hưởng ứng cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” do Văn phòng Chính phủ phát động tại trang web: www.thutuchanhchinh.vn; phối hợp với UBMTTQ quận - huyện, phường - xã, thị trấn và các thành viên, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại cơ quan, Ban điều hành Khu phố, Tổ dân phố để vận động cá nhân, tập thể phát huy sáng kiến hoặc có bài viết tham gia cuộc thi để cuộc thi thật sự trở thành cuộc vận động tìm ra những sáng kiến và giải pháp về cải cách TTHC nhằm cắt giảm gánh nặng và chi phí tuân thủ khi thực hiện TTHC của cá nhân, tổ chức.
UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ban - ngành TP trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, ngành Trung ương ban hành để thực thi các Nghị quyết đơn giản hóa TTHC đã được Chính phủ phê duyệt, khẩn trương dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định công bố những TTHC ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ, trong đó gồm: Bộ TTHC của các Sở - ban - ngành, Bộ TTHC chung áp dụng tại UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn; tiến hành rà soát ngay các TTHC, quy định có liên quan do UBND TP ban hành mà đơn vị mình là cơ quan chủ trì soạn thảo; đồng thời soạn thảo ngay văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC, các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền ban hành của UBND TP; kiểm soát chặt chẽ và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động của từng TTHC và các quy định có liên quan trước khi trình UBND TP ban hành.
Thủ trưởng các Sở - ban - ngành TP, Chủ tịch UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn được giao đề xuất nhóm TTHC cần phải áp dụng liên thông; do đơn vị là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả nhằm giảm sự đi lại nhiều lần, tạo mọi thuận lợi và giảm chi phí cho cá nhân khi thực hiện TTHC.
UBND TP giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Chánh Văn phòng UBND TP, Công an TP, Bảo hiểm xã hội TP nghiên cứu chọn điểm để triển khai thực hiện nhóm thủ tục: Đăng ký khai sinh - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và nhập hộ khẩu; nhóm thủ tục: Đăng ký khai tử - Xóa hộ khẩu áp dụng quy trình liên thông; đầu mối tiếp nhận tại UBND phường - xã, thị trấn.
Chánh Văn phòng UBND TP được giao chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, không trình UBND TP những văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC chưa thực hiện việc đánh giá tác động và chưa có ý kiến của Phòng Kiểm soát TTHC.
Lã Nguyên