TPHCM sẽ giảm 40% thủ tục hành chính vào năm 2025

17:18, 09/07/2020

(Chinhphu.vn) - Việc triển khai thành công chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 sẽ giúp TPHCM giảm được 40% thủ tục hành chính với hạ tầng băng thông rộng phủ trên 95% hộ gia đình và 100% xã.

Thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 sẽ giúp TPHCM hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định số 2393/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình chuyển đổi số của Thành phố với tầm nhìn đến năm 2025. Chương trình được xây dựng dựa trên chương trình chuyển đổi số quốc gia, đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố với hai nội dung chủ yếu: tầm nhìn, mục tiêu chuyển đổi số; nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số. 

Theo đó, đến năm 2030, TPHCM trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số, của các doanh nghiệp số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số.

Mục tiêu tổng quát về chuyển đổi số của TPHCM là phát triển chính quyền số, kinh tế số, chuyển đổi số trong các ngành với tinh thần: “Là đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới. Phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, phong trào đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động, là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất cả nước, đi đầu trong việc tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn. Khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao ở khu vực. Thực hiện tăng trưởng xanh”.

Mục tiêu cơ bản đến 2025: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử TPHCM được xác thực điện tử; 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện tử thành phố được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất từ hệ thống Trung ương; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; 60% các hệ thống thông tin của các sở, ngành, quận, huyện có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu thành phố không phải cung cấp lại; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); 80% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo thành phố và kết nối hệ thống báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; đến cuối năm 2025, phấn đấu 100% cấp tỉnh, 80% cấp huyện thực hiện hợp thông qua hệ thống tại các cuộc họp của Ủy ban nhân dân; Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở được kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia (gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm) để phục vụ phát triển chính quyền số, phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế xã hội.

Mục tiêu cơ bản trong chương trình chuyển đổi số này, TPHCM cũng cho biết TP phấn đấu thuộc nhóm 5 địa phương đứng đầu về chính phủ điện tử với kinh tế số chiếm 25% GRDP, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%. Thành phố thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về công nghệ thông tin, nhóm 3 về chỉ số cạnh tranh, nhóm 2 về đổi mới sáng tạo, nhóm 3 về an toàn, an ninh mạng. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động, 100% hồ sơ công việc ở cấp thành phố, 100% hồ sơ công việc ở cấp quận, huyện và 95% hồ sơ công việc ở cấp phường, xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Việc triển khai thành công chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 sẽ giúp TPHCM hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, dữ liệu được chia sẻ rộng khắp trong toàn xã hội (trừ những dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước) và giảm được 40% thủ tục hành chính với hạ tầng băng thông rộng phủ trên 95% hộ gia đình và 100% xã.

Chuyển đổi số hiện không chỉ là một xu thế về công nghệ trên toàn cầu, mà còn tác động vô cùng sâu rộng lên các lĩnh vực của kinh tế, xã hội. TPHCM là thành phố lớn, năng động, là đầu tàu kinh tế của cả nước nên từ nay đến 2030, việc chuyển đổi số sẽ thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, triển khai chính quyền số phục vụ phát triển kinh tế số và việc chuyển đổi số sẽ thực hiện trong một số ngành, lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông vận tải, tài chính - ngân hàng, du lịch, nông nghiệp...

Mỹ Dung