Triển khai đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn” năm 2012

15:00, 31/01/2012

 

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thứ nhất của Thủ tướng Chính phủ về “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn” năm 2012 trên địa bàn TP.
Theo đó, TP phấn đấu đến hết năm 2012 đạt từ 90% trở lên người dân ở nông thôn được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBPL); 100% cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị có liên quan đến người dân ở nông thôn được phổ biến, hướng dẫn quy định pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình.
Theo kế hoạch, TP sẽ tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mang tính thiết thực, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân nông thôn; xây dựng và nhân rộng các hình thức nhằm thu hút đông đảo người dân ở nông thôn tham gia đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật; khen thưởng tập thể, gia đình, cá nhân và khu dân cư thực hiện tốt việc chấp hành pháp luật cũng như tổ chức, cá nhân tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật ở cơ sở và cộng đồng dân cư ở nông thôn; huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia vào hoạt động TTPBPL…
(Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn)