Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
48/2018/QĐ-UBND 15/12/2018 Ban hành Quy định về việc phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hệ thống quan trắc tực động của các nguồn thải lớn trên địa bàn thành phố
5764/QĐ-UBND 14/12/2018 Về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2018 - 2020
5700/QĐ-UBND 12/12/2018 Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
5629/QĐ-UBND 10/12/2018 Về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 7
47/2018/QĐ-UBND 06/12/2018 Về ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết đinh số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh
5560/QĐ-UBND 04/12/2018 Về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2018 - 2020
5334/QĐ-UBND 29/11/2018 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2018 - 2020
5190/QĐ-UBND 20/11/2018 Về ban hành Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020
45/2018/QĐ-UBND 20/11/2018 Về việc bãi bỏ văn bản
46/2018/QĐ-UBND 20/11/2018 Về bãi bỏ Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020
5134/QĐ-UBND 16/11/2018 Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2020
44/2018/QĐ-UBND 14/11/2018 Ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5079/QĐ-UBND 14/11/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
5065/QĐ-UBND 12/11/2018 Về Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020
43/2018/QĐ-UBND 09/11/2018 Ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5039/QĐ-UBND 09/11/2018 Về việc điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2020
42/2018/QĐ-UBND 07/11/2018 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
41/2018/QĐ-UBND 07/11/2018 Về bãi bỏ Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 cùa Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
4910/QĐ-UBND 02/11/2018 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2018 – 2019 trên địa bàn thành phố
40/2018/QĐ-UBND 29/10/2018 Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh