Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
2396/QĐ-UBND 05/06/2019 Về việc phê duyệt "Dự án xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố ngày 01 tháng 01 năm 2020"
13/2019/QĐ-UBND 29/05/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
12/2019/QĐ-UBND 17/05/2019 Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2048/QĐ-UBND 15/05/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
2049/QĐ-UBND 15/05/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
1863/QĐ-UBND 13/05/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
03/2019/NQ-HĐND 11/05/2019 Quy định mức chi tiền thưởng cho giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh
1752/QĐ-UBND 08/05/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
1754/QĐ-UBND 08/05/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phố
1753/QĐ-UBND 08/05/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
1589/QĐ-UBND 27/04/2019 Ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019 - 2025 theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp.
1558/QĐ-UBND 23/04/2019 Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
1539/QĐ-UBND 22/04/2019 Ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
1480/QĐ-UBND 18/04/2019 Ban hành Kế hoạch tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
1439/QĐ-UBND 16/04/2019 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh
01/2019/NQ-HĐND 08/04/2019 Về bố trí lực lượng và chính sách hỗ trợ đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1223/QĐ-UBND 28/03/2019 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng Lương thực, thực phẩm thiết yếu; các mặt hàng phục vụ Mùa khai giảng; các mặt hàng Sữa năm 2019 - Tết Canh Tý năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
1224/QĐ-UBND 28/03/2019 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020
08/2019/QĐ-UBND 26/03/2019 Về bãi bỏ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1161/QĐ-UBND 23/03/2019 Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình "Giảm ngập nước" năm 2019