Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
76/2010/QĐ-UBND 08/10/2010 76/2010/QĐ-UBND, ngày 08/10/10, Ban hành Quy định về quy trình thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại TPHCM
59/2010/QĐ-TTg 30/09/2010 Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2011
71/2010/QĐ-UBND 17/09/2010 Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND, 17/09/10, Ban hành quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn TPHCM
68/2010/QĐ-UBND 14/09/2010 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND, ngày 14/09/10, Ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn TPHCM
55/2010/QĐ-TTg 10/09/2010 Quy định thủ tục cấp Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao
2250/QĐ-BTC 06/09/2010 Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật
64 /2010/QĐ-UBND 01/09/2010 Phụ lục 2 Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (kèm theo Quyết định số 64 /2010/QĐ-UBND, ngày 01- 9- 2010)
51/2010/QĐ-UBND 27/07/2010 QĐ 51/2010/QĐ-UBND, ngày 27/07/10, Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Tài chính thành phố và Ủy ban nhân dân quận-huyện trong lĩnh vực Quản lý
50/2010/QĐ-UB 27/07/2010 QĐ 50/2010/QĐ-UB, ngày 27/07/10, Về việc bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận-huyện trong lĩnh vực Văn hóa quần chúng, Quảng cáo và Nghệ thuật
49/2010/QĐ-UBND 24/07/2010 Quyết định 49/2010/QĐ-UBND, ngày 24/07/10, Về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban Quản lý khu Nam trong lĩnh vực Xây dựng và Đất đai
48/2010/QĐ-UBND 20/07/2010 QĐ 48/2010/QĐ-UBND, ngày 20/07/10, Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận-huyện trong lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực Gía
3092 /UBND-THKH 01/07/2010 Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê giai đoạn 2010 – 2015
3092 /UBND-THKH 01/07/2010 ỦY BAN NHÂN DÂN
38/2010/QĐ-UBND 17/06/2010 38/2010/QĐ-UBND, ngày 17/06/10, Quyết định Ban hành quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân DÂN
96/2009/NĐ-CP 15/06/2010 Thông tư số 88/2010/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 96/2009/NĐ-CP về việc xử lý tài sản bị chôn dấu, bị chìm đắm
2840/QĐ-BCT 28/05/2010 Quyết định 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc trong nước sản xuất được
35/2010/QĐ-UBND 28/05/2010 Quyêt định 35/2010/QĐ-UBND, ngày 28/05/10, Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2354/QĐ-UBND 26/05/2010 Quyết định 2354/QĐ-UBND, ngày 26/05/10, Ban hành phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào thành phố
2353/QĐ-UBND 26/05/2010 Quyết định 2353/QĐ-UBND, ngày 26/05/10, Về ký ban hành các Phương án phòng chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai
39/2010/QĐ -TTg 15/05/2010 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam