Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
17/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Sửa đối, bố sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố
18/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Về việc bãi bỏ văn bản
67/NQ-HĐND 09/12/2019 Về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020
16/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Về ban hành mức chi chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
14/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Về tiếp tục thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưởng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu gịáo và học sinh tiểu học
13/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Quy định chế độ hỗ trợ đối với người cao tuổi diện chính sách có công đang được phụng dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè
5088/QĐ-UBND 28/11/2019 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (đợt 3)
5070QĐ-UBND 28/11/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
5071/QĐ-UBND 28/11/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm
5038/QĐ-UBND 26/11/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
29/2019/QĐ-UBND 26/11/2019 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5015/QĐ-UBND 25/11/2019 Ban hành Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn thành phố
28/2019/QĐ-UBND 25/11/2019 Ban hành Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4092/QĐ-UBND 16/11/2019 Bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự
27/2019/QĐ-UBND 11/11/2019 Sửa đổi Khoản 4, Điều 40 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố
26/2019/QĐ-UBND 08/11/2019 Về việc bãi bỏ văn bản
4795/QĐ-UBND 07/11/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
4683/QĐ-UBND 31/10/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường
4653/QĐ-UBND 29/10/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
25/2019/QĐ-UBND 24/10/2019 Ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lộ trình 2019 - 2022