Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
846/QĐ-UBND 07/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản
701/QĐ-UBND 27/02/2019 Về việc công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018
02/2019/QĐ-UBND 21/02/2019 Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
03/2019/QĐ-UBND 21/02/2019 Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
584/QĐ-UBND 15/02/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản Iý của Sở Du lịch
470/QĐ-UBND 01/02/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu t
469/QĐ-UBND 01/02/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
468/QĐ-UBND 01/02/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
453/QĐ-UBND 31/01/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
352/QĐ-UBND 24/01/2019 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018
48/2018/QĐ-UBND 15/12/2018 Ban hành Quy định về việc phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hệ thống quan trắc tực động của các nguồn thải lớn trên địa bàn thành phố
5764/QĐ-UBND 14/12/2018 Về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2018 - 2020
5700/QĐ-UBND 12/12/2018 Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
5629/QĐ-UBND 10/12/2018 Về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 7
47/2018/QĐ-UBND 06/12/2018 Về ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết đinh số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh
5560/QĐ-UBND 04/12/2018 Về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2018 - 2020
5334/QĐ-UBND 29/11/2018 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2018 - 2020
5190/QĐ-UBND 20/11/2018 Về ban hành Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020
45/2018/QĐ-UBND 20/11/2018 Về việc bãi bỏ văn bản
46/2018/QĐ-UBND 20/11/2018 Về bãi bỏ Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020