Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
16/2019/QĐ-UBND 01/07/2019 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn Thành phố
2714/QĐ-UBND 27/06/2019 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố và nhóm quy trình liên thông giữa sở, ban, ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (đợt 1)
2688/QĐ-UBND 26/06/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11
2687/QĐ-UBND 26/06/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 5
15/2019/QĐ-UBND 17/06/2019 Về điều chỉnh hạn mức, thời hạn cho vay đối với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở
2497/QĐ-UBND 13/06/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
14/2019/QĐ-UBND 13/06/2019 Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2498/QĐ-UBND 13/06/2019 Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chi tiết và ban hành các biện pháp, chính sách thi hành các Luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6
2496/QĐ-UBND 13/06/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc
2495/QĐ-UBND 13/06/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2396/QĐ-UBND 05/06/2019 Về việc phê duyệt "Dự án xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố ngày 01 tháng 01 năm 2020"
13/2019/QĐ-UBND 29/05/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2135/QĐ-UBND 18/05/2019 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
12/2019/QĐ-UBND 17/05/2019 Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2048/QĐ-UBND 15/05/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
2049/QĐ-UBND 15/05/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
1863/QĐ-UBND 13/05/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
03/2019/NQ-HĐND 11/05/2019 Quy định mức chi tiền thưởng cho giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh
02/2019/NQ-HĐND 11/05/2019 Quy định mức chi tiền thưởng cho giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh
1752/QĐ-UBND 08/05/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội