Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
5134/QĐ-UBND 16/11/2018 Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2020
44/2018/QĐ-UBND 14/11/2018 Ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5079/QĐ-UBND 14/11/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
5065/QĐ-UBND 12/11/2018 Về Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020
43/2018/QĐ-UBND 09/11/2018 Ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5039/QĐ-UBND 09/11/2018 Về việc điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2020
42/2018/QĐ-UBND 07/11/2018 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố
41/2018/QĐ-UBND 07/11/2018 Về bãi bỏ Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 cùa Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
4910/QĐ-UBND 02/11/2018 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2018 – 2019 trên địa bàn thành phố
40/2018/QĐ-UBND 29/10/2018 Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
39/2018/QĐ-UBND 25/10/2018 Về việc bãi bỏ văn bản
4723/QĐ-UBND 23/10/2018 Về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Nhà Bè giai đoạn 2016 - 2020
38/2018/QĐ-UBND 22/10/2018 Ban hành Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh họạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
4541/QĐ-UBND 15/10/2018 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố
37/2018/QĐ-UBND 09/10/2018 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
4445/QĐ-UBND 09/10/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc
16/2018/NQ-HĐND 08/10/2018 Ban hành Quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020
17/2018/NQ-HĐND 08/10/2018 Về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
20/NQ-HĐND 08/10/2018 Về phân cấp thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố quản lý
4341/QĐ-UBND 04/10/2018 Về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2018 - 2020