Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
26/2018/QĐ-UBND 31/07/2018 Ban hành quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện
24/2018/QĐ-UBND 20/07/2018 Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh
23/2018/QĐ-UBND 19/07/2018 Ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh
2971/QĐ-UBND 18/07/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh
2989/QĐ-UBND 18/07/2018 Ban hành Quy chế về công tác trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
10/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Về ban hành Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn thành phố
15/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Về việc bãi bỏ văn bản
13/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Về chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, khu điều trị phong Bến sắn
11/2018/NQ-UBND 12/07/2018 Ban hành quy định về mức chi bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn thành phố
12/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020
14/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Về chính sách hỗ trợ cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ
08/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Về ban hành mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
09/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Về ban hành Quy định mức chi trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo quy định tại Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
07/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Ban hành mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, quận - huyện thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
05/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Về ban hành mức thu phí thư viện tại Thư viện khoa học Tổng hợp thành phố
06/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Ban hành Quy định về nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách thành phố bảo đảm
2891/QĐ-UBND 11/07/2018 Về công bố Bộ Đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh
2776/QĐ-UBND 05/07/2018 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh
2750/QĐ-UBND 03/07/2018 Về đặt tên đường mới trên địa bàn quận 10
22/2018/QĐ-UBND 02/07/2018 Ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh