Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
15/2018/QĐ-UBND 08/05/2018 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1819/QĐ-UBND 04/05/2018 Về việc đặt tên đường trên địa bàn quận Bình Thạnh
1774/QĐ-UBND 02/05/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh
1775/QĐ-UBND 02/05/2018 Về việc công bố bãi bỏ 12 thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố
13/2018/QĐ-UBND 02/05/2018 Ban hành "Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hồ Chí Minh"
14/2018/QĐ-UBND 02/05/2018 Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
12/2018/QĐ-UBND 27/04/2018 Ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài
1637/QĐ-UBND 20/04/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, chính quyền địa phương, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
1369/QĐ-UBND 09/04/2018 Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
1370/QĐ-UBND 09/04/2018 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018
11/2018/QĐ-UBND 31/03/2018 Về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1242/QĐ-UBND 30/03/2018 Về ban hành Kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025
10/2018/QĐ-UBND 22/03/2018 Về việc bãi bỏ văn bản
02/2018/NQ-HĐND 16/03/2018 về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
04/2018/NQ-HĐND 16/03/2018 Về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022
03/2018/NQ-HĐND 16/03/2018 Về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý
01/2018/NQ-HĐND 16/03/2018 Về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
09/2018/QĐ-UBND 15/03/2018 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
08/2018/QĐ-UBND 15/03/2018 Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mớỉ Thủ Thiêm, quận 2
07/2018/QĐ-UBND 15/03/2018 Về vỉệc bãi bỏ văn bản