Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
29/2019/QĐ-UBND 26/11/2019 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5015/QĐ-UBND 25/11/2019 Ban hành Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn thành phố
28/2019/QĐ-UBND 25/11/2019 Ban hành Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4092/QĐ-UBND 16/11/2019 Bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự
27/2019/QĐ-UBND 11/11/2019 Sửa đổi Khoản 4, Điều 40 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố
26/2019/QĐ-UBND 08/11/2019 Về việc bãi bỏ văn bản
4795/QĐ-UBND 07/11/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
4683/QĐ-UBND 31/10/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường
4653/QĐ-UBND 29/10/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
25/2019/QĐ-UBND 24/10/2019 Ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lộ trình 2019 - 2022
24/2019/QĐ-UBND 23/10/2019 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng, phó phòng thuộc Chi cục Tài chính Doanh nghiệp; Trưởng, phó Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện
4447/QĐ-UBND 16/10/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thấm quyền tiếp nhận của Sở Y tế
4354/QĐ-UBND 09/10/2019 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
12/2019/NQ-HĐND 06/10/2019 Về ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
4087/QĐ-UBND 30/09/2019 Về việc phê duyệt “Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019 - 2025”
4115/QĐ-UBND 30/09/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện
4116/QĐ-UBND 30/09/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
4114/QĐ-UBND 30/09/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện
4107/QĐ-UBND 30/09/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế
4108/QĐ-UBND 30/09/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường