Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
08/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Về ban hành mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
09/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Về ban hành Quy định mức chi trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo quy định tại Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
07/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Ban hành mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, quận - huyện thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
05/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Về ban hành mức thu phí thư viện tại Thư viện khoa học Tổng hợp thành phố
06/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Ban hành Quy định về nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách thành phố bảo đảm
2891/QĐ-UBND 11/07/2018 Về công bố Bộ Đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh
2776/QĐ-UBND 05/07/2018 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh
2750/QĐ-UBND 03/07/2018 Về đặt tên đường mới trên địa bàn quận 10
22/2018/QĐ-UBND 02/07/2018 Ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2700/QĐ-UBND 29/06/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
21/2018/QĐ-UBND 22/06/2018 Bãi bỏ Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV
2611/QĐ-UBND 20/06/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh
2610/QĐ-UBND 20/06/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2686/KH-UBND 18/06/2018 Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2021
2437/QĐ-UBND 08/06/2018 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mửc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2422/QĐ-UBND 06/06/2018 Ban hành Kế hoạch bổ sung thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2018
2421/QĐ-UBND 06/06/2018 Ban hành Kế hoạch bổ sung Chương trình cải cách hành chính của thành phố đến năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố
20/2018/QĐ-UBND 30/05/2018 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh
19/2018/QĐ-UBND 29/05/2018 Ban hành Quy chế phối hợp Iiên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2248/QĐ-UBND 28/05/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội