Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
16/2018/NQ-HĐND 08/10/2018 Ban hành Quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020
17/2018/NQ-HĐND 08/10/2018 Về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
20/NQ-HĐND 08/10/2018 Về phân cấp thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố quản lý
10/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Về ban hành Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn thành phố
15/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Về việc bãi bỏ văn bản
13/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Về chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, khu điều trị phong Bến sắn
11/2018/NQ-UBND 12/07/2018 Ban hành quy định về mức chi bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn thành phố
12/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020
14/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Về chính sách hỗ trợ cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ
08/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Về ban hành mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
09/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Về ban hành Quy định mức chi trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo quy định tại Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
07/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Ban hành mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, quận - huyện thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
05/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Về ban hành mức thu phí thư viện tại Thư viện khoa học Tổng hợp thành phố
06/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Ban hành Quy định về nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách thành phố bảo đảm
02/2018/NQ-HĐND 16/03/2018 về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
04/2018/NQ-HĐND 16/03/2018 Về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022
03/2018/NQ-HĐND 16/03/2018 Về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý
01/2018/NQ-HĐND 16/03/2018 Về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
14/NQ-HĐND 06/07/2017 Về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2017
11/NQ-HĐND 06/07/2017 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố Hồ Chí Minh