Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

06/12/2022 4:29 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND TP. Thủ Đức, các quận, huyện kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố về phòng, chống tham nhũng; chú trọng xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Theo chỉ đạo của UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Thành phố tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân.

Đề cao sự gương mẫu, nói đi đôi với làm - làm đi đối với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường đưa nội dung tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng vào chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các tài liệu tuyên truyền (sách, tờ gấp, tờ rơi…), triển khai sâu rộng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công cuộc phòng, chống tham nhũng; nâng cao ý thức tuân thủ, phát huy vai trò giám sát việc thực hiện phòng chống tham nhũng trong công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân.

Kịp thời khen thưởng, khuyến khích và biểu dương các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, đem lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

UBND Thành phố giao Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua đó nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, chính sách cũng như thực hiện yêu cầu về phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực xây dựng, thực thi pháp luật.

Sở Tư pháp chủ trì, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn./.

Thanh Xuân

Top