Rà soát, đơn giản TTHC nội bộ giai đoạn 2022 - 2025

16/12/2022 2:19 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về kế hoạch rà soát, đơn giản thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trên địa bàn giai đoạn 2022 – 2025 với mốc thời gian cụ thể.

Theo đó, trước ngày 1/4/2023: 100% TTHC nội bộ (TTHC nội bộ giữa các cơ quan và TTHC nội bộ trong cơ quan, đơn vị) phải được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan phải được công khai trên Trang thông tin điện tử của Thành phố, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Trước ngày 1/1/2025: 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan phải được rà soát để đơn giản hóa, đảm bảo đạt tỉ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC nội bộ và 20% chi phí tuân thủ TTHC nội bộ. Trong đó, trước ngày 1/1/2024, rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan thuộc 12 lĩnh vực trọng tâm. Trước ngày 1/1/2025, rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan.

Trước ngày 1/1/2025: 100% TTHC nội bộ trong cơ quan, đơn vị phải được rà soát để đơn giản hóa, đảm bảo đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC nội bộ và 20% chi phí tuân thủ TTHC nội bộ. Trong đó, trước ngày 1/1/2024, rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ đối với 50% TTHC nội bộ trong cơ quan, đơn vị. Trước ngày 1/1/2025, rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa 100% TTHC nội bộ trong cơ quan, đơn vị.

UBND TPHCM yêu cầu việc xác định rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ là một trong những nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm. Kết quả triển khai kế hoạch này là căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức trong giai đoạn 2022 - 2025.

Vì vậy, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, thống nhất, khoa học các công việc cụ thể được giao tại kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra; chủ động tổ chức triển khai kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND Thành phố trong quá trình thực hiện.

Tiêu chí, cách thức, quy trình, biểu mẫu thống kê, công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Văn phòng UBND TPHCM.

Thanh Phương

Top