Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2023

16/12/2022 2:18 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn năm 2023.

Kế hoạch nhằm tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ, chi tiết và có hiệu quả các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index) của TPHCM giai đoạn 2021 - 2025 đã ban hành.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC năm 2023 gắn với chủ đề năm của Thành phố "Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh CCHC và hoàn thiện môi trường đầu tư" và phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM năm 2023.

Trong kế hoạch này, UBND TPHCM đề ra các chỉ tiêu thực hiện:

1/ Phấn đấu Chỉ số CCHC của TP (PAR Index) năm 2023 cao hơn so với năm 2022 về xếp loại và xếp hạng, thuộc nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước.

2/ Thực hiện kiểm tra, khảo sát CCHC định kỳ tối thiểu 40% các cơ quan, đơn vị và tối thiểu 20% phường, xã, thị trấn. Kiểm tra đột xuất tối thiểu 10% cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn.

3/ Về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC): Tỉ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn từ 98% trở lên trong từng lĩnh vực, riêng lĩnh vực xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tỷ lệ đạt 95% trở lên.

Giảm tỉ lệ giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn tronng lĩnh vực đất đai và lĩnh vực đầu tư xuống còn dưới 3%.

Hơn 80% các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn từ 97%.

100% các cơ quan, đơn vị công khai và cập nhật kịp thời tỉ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn/trễ hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

100% hồ sơ TTHC giải quyết trễ hẹn phải kịp thời thông báo xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định.

4/ Về tỉ lệ khảo sát ý kiến hài lòng của cá nhân và tổ chức, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt 95% trở lên.

Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về giải quyết TTHC đạt 95% trở lên. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 90%.

5/ 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của TP được tiếp nhận, xử lý, trả lời và công khai kết quả trả lời trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

6/ 100% các cơ quan, đơn vị công khai, cập nhật kịp thời tỉ lệ đánh giá hài lòng trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

7/ Số hóa kết quả và hồ sơ giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành (cấp thành phố), cấp huyện, cấp xã đạt tỉ lệ tối thiểu lần lượt là 50%, 40%, 35%.

8/ Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước đạt từ 90% trở lên.

9/ 100% sở, ban, ngành, UBND thành phố Thủ Đức, quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện ứng dụng thanh toán điện tử trong giải quyết TTHC; 100%  đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực giáo dục, y tế ứng dụng thanh toán điện tử trong cung ứng dịch vụ.

10/ Xây dựng môi trường làm việc điện tử: 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử trừ các văn bản có chứa bí mật Nhà nước.

100% các đơn vị; cán bộ, công chức lãnh đạo; cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC tại các đơn vị áp dụng chữ ký số trong giải quyết hồ sơ TTHC.

100% hệ thống báo cáo của TP được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc theo đúng quy định của UBND Thành phố tại Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011.

100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được UBND Thành phố phê duyệt triển khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố./.

Thanh Xuân

Top