Tổng kết 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

14:15, 31/03/2021

(Chinhphu.vn) - Ngày 31/3, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Anh

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của TPHCM trong giai đoạn 2000-2020 được Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo lồng ghép vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, vào mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội hàng năm của thành phố và trong triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chương trình hành động số 45-Ctr/TU của Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Chương trình mục tiêu quốc gia trong xây dựng nông thôn mới…

Theo đó, việc triển khai thực hiện phong trào luôn gắn liền với đặc thù của thành phố. Tại các quận trung tâm tập trung vào xây dựng ý thức văn minh - mỹ quan đô thị gắn với xây dựng khu dân cư văn hóa. Tại các huyện ngoại thành, xây dựng ấp văn hóa, xã văn hóa được gắn kết với chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng thiết chế văn hóa tại các xã và liên xã… Triển khai các công trình văn hóa, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu hoạt động, vui chơi giải trí lành mạnh cho nhân dân.

Đặc biệt, trong công tác an sinh xã hội, Thành phố triển khai các chính sách và giải pháp giảm nghèo tại địa phương, như hỗ trợ vốn vay xóa đói giảm nghèo cho hơn 1 triệu lượt hộ; tổ chức đào tạo nghề cho gần 196.500 lao động; mua cấp khoảng gần 4,5 triệu thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đánh giá, bên cạnh những chuyển biến tích cực đạt được trong thời gian qua, thực tiễn cho thấy, phong trào tại một số địa phương, cơ sở vẫn còn nặng tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu. Có những nơi sau khi đạt được các danh hiệu văn hóa thì chưa có biện pháp hiệu quả để duy trì.

Còn không ít các hiện tượng, hành vi xem thường luật pháp, mất an toàn xã hội, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, ứng xử thiếu văn hóa nơi công cộng…

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực sự là nền tảng, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong bối cảnh mới hiện nay, đồng chí Võ Văn Hoan đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm, phối hợp, chỉ đạo và thực hiện tốt “Chiến lược phát triển văn hóa TPHCM đến năm 2035”.  Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa, khuyến khích mọi người dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa; đề cao vai trò chủ động, sáng tạo của cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo UBND TPHCM trao bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: VGP/Lê Anh

Cùng với đó, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp thành phố và các địa phương cần nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm.

Đổi mới công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa và nhân tố con người đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao nhận thức, tính tự nguyện của cộng đồng, phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cũng yêu cầu Ban chỉ đạo các cấp, xây dựng cơ chế quản lý và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Đẩy mạnh các hoạt động vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu của người dân. Cùng với đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm văn hóa cơ sở. Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Lê Anh