TPHCM ban hành kế hoạch về khuyến khích và bảo vệ cán bộ

03/11/2023 12:04 PM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 73 năm 2023 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

TPHCM ban hành kế hoạch về khuyến khích và bảo vệ cán bộ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phát huy tinh thần năng động, sáng tạo đối với việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ đề xuất và cán bộ, cá nhân, tổ chức thực hiện đề xuất.

Kế hoạch bám sát chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước theo Kết luận số 14 Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và Kế hoạch 124 của Thành ủy TPHCM về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị ngay trong quý IV/2023 tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai Nghị định 73 để các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm và thực hiện các quy định của nghị định này. Đồng thời, hoàn thiện trình tự, thủ tục đề xuất và phê duyệt đề xuất đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Liên quan đến việc đăng ký nội dung đề xuất, lãnh đạo TPHCM yêu cầu tùy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện của đơn vị, địa phương, thủ trưởng có trách nhiệm chủ động triển khai và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký sáng kiến, giải pháp sáng tạo, cách làm đột phá để tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt nhất để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy khả năng, sáng tạo, sáng kiến của mình.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở ngành, địa phương khẩn trương, kịp thời đăng ký giải pháp, sáng kiến đổi mới, sáng tạo của cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Định kỳ hằng năm, tiến hành rà soát, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phân tích những mặt được, mặt hạn chế, khối lượng và chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã làm được và đúc kết, rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Vũ Phong

Top