TPHCM: Đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

26/12/2021 10:48 AM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Quận 11.

Theo đó, trong năm 2021, dù phải dành thời gian dài để phòng, chống dịch COVID-19 nhưng công tác CCHC đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. UBND TPHCM đã ban hành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) rút ngắn thời hạn giải quyết của 7 TTHC lĩnh vực giáo dục đào tạo và 1 TTHC lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; kết hợp nhóm thủ tục lĩnh vực hộ tịch; bổ sung quy định đối với 5 TTHC lĩnh vực đường bộ; bãi bỏ một số yêu cầu điều kiện của 4 TTHC lĩnh vực gia đình. TPHCM cũng ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá với 1.892 TTHC và đề xuất phương án phân cấp thẩm quyền 133 TTHC.

Đồng thời, Thành phố tiếp tục duy trì vận hành Cổng dịch vụ công Thành phố, hệ thống một cửa điện tử gắn với đánh giá việc giải quyết TTHC đối với 44 TTHC; kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia 24 TTHC. Hiện nay, TPHCM đang thực hiện rà soát danh mục TTHC không phát sinh hồ sơ từ năm 2008 đến nay để đề xuất bãi bỏ 898 TTHC, không đưa vào xây dựng mới cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

Trong năm 2021, TPHCM đã tiếp nhận và chuyển xử lý 4.432 trường hợp phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, TTHC trên địa bàn (bao gồm tồn cũ 19 trường hợp và tiếp nhận mới 4.413 trường hợp). Trong 4.413 trường hợp, có 4.220 trường hợp phản ánh kiến nghị liên quan đến việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch. Đến nay, đã có kết quả phản hồi từ cơ quan có thẩm quyền và công khai kết quả xử lý đến người dân, doanh nghiệp 3.756 trường hợp và đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 676 trường hợp.

Trong năm 2022, TPHCM xây dựng và triển khai Chương trình công tác CCHC phù hợp với chủ đề năm 2022 Thành phố đã đề ra là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Cùng với đó, triển khai việc khắc phục các hạn chế và dự báo đánh giá xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của TPHCM; thực hiện các giải pháp để cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Mặt khác, thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Thành phố. Tiếp tục rà soát, phát hiện các văn bản quy phạm pháp luật gây mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn để kiến nghị bộ ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khi được lấy ý kiến.

TPHCM tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa TTHC theo thẩm quyền để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thực hiện phối hợp, cơ chế một cửa liên thông giữa sở, ban, ngành, UBND các cấp, các cơ quan thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn trong giải quyết TTHC và hoạt động phối hợp liên ngành, liên cơ quan.

Bên cạnh đó, nhanh chóng triển khai các giải pháp đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, gia tăng số lượng TTHC đủ điều kiện tích hợp lên môi trường mạng, nhất là các TTHC hỗ trợ người dân trong dịch.

Ngoài ra, triển khai tổ chức chính quyền đô thị đồng bộ với Đề án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tại TPHCM và thực hiện Đề án “Xây dựng TPHCM thành thành phố thông minh giai đoạn 2022-2025”.

Theo thanhuytphcm.vn

Top