TPHCM: Phân công trách nhiệm đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

09/03/2024 2:34 PM

(Chinhphu.vn) - Ngày 9/3, lãnh đạo UBND TPHCM đã có chỉ đạo về việc phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

TPHCM: Phân công trách nhiệm đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ- Ảnh 1.

Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp chủ trì tham mưu UBND Thành phố về việc thành lập DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ - Ảnh: VGP/Hồng Đức

Tham mưu việc đầu tư vốn nhà nước vào DN

Theo đó, lãnh đạo UBND TPHCM giao Sở Tài chính thẩm định hồ sơ đề nghị đầu tư vốn và thực hiện cấp vốn cho DN sau khi UBND Thành phố ban hành quyết định thành lập DN. Tham mưu UBND Thành phố quyết định chuyển giao vốn nhà nước tại DN giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu và DN có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND Thành phố bphê duyệt phương án huy động vốn, mua, bán tài sản cố định của DN theo quy định tại các Điều 23, 24 của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN.

Mặt khác, tham mưu UBND Thành phố thực hiện việc đầu tư vốn nhà nước vào DN sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định việc chuyển nhượng vốn đầu tư của DN tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp giá trị chuyển nhượng thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán của DN sau khi đã bù trừ dự phòng tổn thất vốn đầu tư.

Tham mưu UBND Thành phố phê duyệt các chủ trương, đề án tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch tổng thể về sắp xếp, đổi mới DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giám sát, bảo toàn và phát triển vốn của DN

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố thực hiện giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của DN; có ý kiến về việc giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền đối với hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại DN…

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố phê duyệt chủ trương để Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc của DN theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND Thành phố phê duyệt dự án đầu tư, dự án đầu tư ra ngoài của DN theo quy định tại các Điều 28 của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu UBND Thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn cho các DN thực hiện chế độ, chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động; chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện thẩm định phương án giải quyết chế độ chính sách cho người lao động dôi dư tại các doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp lại theo kế hoạch sắp xếp lại đã được UBND Thành phố phê duyệt.

Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp chủ trì tham mưu UBND Thành phố về việc thành lập DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; tham mưu cho UBND TP ban hành điều lệ và điều lệ sửa đổi, bổ sung của DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đề nghị của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty trực thuộc UBND Thành phố.

Đồng thời tham mưu UBND Thành phố xây dựng đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới DN do mình quyết định thành lập hoặc được giao quản lý căn cứ quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại DN và tiêu chí phân loại DN nhà nước, DN có vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, tham mưu cho lãnh đạo UBND TPHCM lập kế hoạch và tổ chức triển khai công tác chuyển DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Hồng Đức


Top