Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô

00:00, 19/07/2011

1. Tốc độ tăng GDP

    Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2001-2005 đạt bình quân 11,0%/năm và giai đoạn 2006-2010 đạt bình quân 13%/năm, bình quân cả thời kỳ 2001-2010 đạt 12%/năm .  
           

TỐC ĐỘ TĂNG GDP GIAI ĐOẠN 2001 - 2010
(Đơn vị tính:%)

 

1996-2000

2001-5005

2006-2010

Thực tế

Quy hoạch

Quy hoạch

Tổng số

10,2

11,0

13,0

Khu vực I

1,04

2,0

1,7

Khu vực II

13,2

13,0

12,7

Khu vực III

8,4

9,6

13,5

 2. Cơ cấu GDP

     Cơ cấu kinh tế, trên địa bàn TP.HCM đến năm 2010 với tỷ trọng các khu vực như sau:

       CƠ CẤU KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2001 – 2010
(Đơn vị tính:%)

 

2000

2005

2010

Thực tế

Quy hoạch

Quy hoạch

Tổng số

100,0

100,0

100,0

Khu vực I

2,2

1,4

0,8

Khu vực II

44,1

48,1

47,5

Khu vực III

53,7

50,5

51,7

   Theo chỉ tiêu cơ cấu GDP của Thành phố được điều chỉnh đến năm 2010, thì khu vực I chiếm 0,8%, khu vực II chiếm 47,5%, khu vực III chiếm 51,7%; so với quy hoạch đề ra khu vực I: 0,74%, khu vực II: 45,25%, khu vực III: 54,0%...

3. GDP bình quân đầu người

   GDP bình quân đầu người đạt khoảng 1.985 USD vào năm 2005 và 3.112 USD vào năm 2010, so với chỉ tiêu quy hoạch đề ra, năm 2010 GDP bình quân đầu người thấp hơn khoảng 1.400 USD (theo quy hoạch cũ, các số tương ứng là 2.765 USD và 4.540 USD).

4. Tốc độ tăng kim ngạch xuất nhập khẩu

   Tốc độ tăng kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân cả giai đoạn 2001-2010 thấp hơn so với chỉ tiêu quy hoạch đề ra, trong đó kim ngạch nhập khẩu tăng bình quân 16,5%/năm thấp hơn nhiều so với quy hoạch đề ra 19,4%/năm. Nguyên nhân là do đầu tư tăng trưởng chậm, nhất là đầu tư nước ngoài.

      (Đơn vị tính: %)


 

1991-2000

2001-2005

2006-2010

Quy hoạch

Thực tế

Quy hoạch

Điều chỉnh

Quy hoạch

Điều chỉnh

Xuất khẩu

22

22,4

20

22,0

20

20,0

Nhập khẩu

24

14,5

21

17,0

19,4

15,0