Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2024

26/09/2023 3:39 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo đó, Thành phố sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2024.

Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2024 - Ảnh 1.

TPHCM khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn địa phương để giảm số lượng đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đời sống của nhân dân - Ảnh: VGP

Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023 - 2025 đặt ra mục tiêu trong năm 2023 sẽ cập nhật hoặc ban hành mới các chế độ, chính sách nhằm khắc phục những vướng mắc khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021.

Cụ thể, Thành phố sẽ xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

UBND Thành phố khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn địa phương.

Năm 2024, TPHCM sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; sắp xếp lại trụ sở, tài sản công...

Đến năm 2025, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Hoàn thành thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới, tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Bên cạnh đó, tiếp tục công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Ngọc Tấn

Top