Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

03/07/2024 5:45 PM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa có quyết định ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan hành chính khác thuộc UBND TPHCM; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TPHCM thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp- Ảnh 1.

Trụ sở UBND TPHCM - Ảnh: VGP

Cụ thể, Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quan hành chính khác thuộc UBND TPHCM ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính khác thuộc UBND TPHCM sau khi hoàn chỉnh theo ý kiến của các cơ quan có liên quan và ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ.

Đồng thời, ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TPHCM chủ trì các hội nghị trong thực hiện quy trình bổ nhiệm cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TPHCM đối với nguồn nhân sự tại chỗ (trừ bổ nhiệm trong trường hợp khác).

Bên được ủy quyền thực hiện các công việc được ủy quyền phải tuân thủ quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan lĩnh vực được ủy quyền và phù hợp với quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do HĐND TPHCM, UBND TPHCM ban hành; không được ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền.

Cá nhân được ủy quyền phải thực hiện đúng nội dung đã được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND TPHCM về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được ủy quyền. Đồng thời, được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền.

Người đứng đầu các các cơ quan hành chính khác và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TPHCM chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM về việc thực hiện các nội dung thuộc phạm vi nhiệm vụ ủy quyền. Đồng thời, tổ chức sắp xếp, bố trí các nguồn lực để thực hiện các nội dung đã được ủy quyền.

Giám đốc Sở Nội vụ được giao tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các nội dung ủy quyền. Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất của các cơ quan để báo cáo Chủ tịch UBND TPHCM.

Ủy quyền có hiệu lực từ ngày 2/7/2024 đến hết ngày 31/12/2026.

Ngọc Tấn

Top