TPHCM xây dựng thị trường bất động sản trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng

15/11/2023 5:32 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU ngày 4/4/2023 của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao (Kế hoạch).

TPHCM xây dựng thị trường bất động sản trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng - Ảnh 1.

Xây dựng thị trường quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản, trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là xây dựng thị trường quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản, trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả.

Quản lý, khai thác, sử dụng đất đai tiết kiệm, bền vững, hiệu quả trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội ở TPHCM; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Xây dựng hệ thống quản lý đất đai tiên tiến, ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hạ tầng thông tin đất đai hiện đại để đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện và căn bản về quản lý đất đai, bảo đảm tài nguyên đất đai được quản lý chặt chẽ theo pháp luật, theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Mục tiêu hết năm 2023, hoàn thành tổ chức lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đi đôi với đề xuất, kiến nghị bổ sung các cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển cho TPHCM trong lĩnh vực đất đai và kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường về phương hướng giải quyết những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP.

Hoàn thành Quy hoạch TPHCM giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030; Kế hoạch sử dụng đất 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của TP; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai thời kỳ 2021 - 2030 TPHCM.

Đến năm 2025, hoàn tất việc áp dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất

Đến năm 2025, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn TP bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền phù hợp theo cơ chế kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Hoàn thành cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính đồng bộ với hồ sơ, cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp; xây dựng, vận hành và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính TPHCM. Đáp ứng các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu tạo nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai.

Hoàn tất việc áp dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất phục vụ cho công tác định giá đất và xây dựng bảng giá các loại đất. Tổ chức công khai, minh bạch về giá đất.

Tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh; đất quốc phòng, an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế; đất do các doanh nghiệp nhà nước đang quản lý sử dụng, đất do các cơ quan Trung ương quản lý; đất đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng chưa thực hiện dự án; đất của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm các đô thị lớn; đất lấn biến; đất tôn giáo; đất nghĩa trang; đất kết hợp sử dụng nhiều mục đích.

Đến năm 2030, cơ bản hoàn thành việc xây dựng, vận hành hệ thống thông tin đất đai 

Đến năm 2030, cơ bản hoàn thành việc xây dựng, vận hành hệ thống thông tin đất đai để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tra cứu thông tin đất đai bằng hệ thống điện tử và mạng Internet.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý đất đai toàn ngành từ thành phố đến cơ sở, kịp thời thể chế hóa văn bản, đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của TP.

Khắc phục đồng bộ tình trạng sử dụng đất lãng phí, để đất hoang hóa, ô nhiễm, suy thoái và những tồn tại, vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND TPHCM đề ra nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiếp tục thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để khuyến khích người sử dụng đất gắn bó hơn với đất đai và yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, thực hiện tốt chính sách thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, quốc phòng, an ninh; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất bị thu hồi. 

Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế, chính sách về xác định giá đất, cơ chế tài chính về đất đai; phát triển lành mạnh, bền vững thị trường bất động sản. 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai.

Tập trung giải quyết vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất

Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong quản lý và sử dụng đất.

M. Hiển

Top