Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
04/2022/NQ-HÐND 07/04/2022

Quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 2022 đến hết thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quổc hội và sửa đổi khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố

10/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 Về ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
01/2020/NQ-HĐND 15/01/2020 Về thông qua Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024
15/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh
17/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Sửa đối, bố sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố
18/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Về việc bãi bỏ văn bản
67/NQ-HĐND 09/12/2019 Về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020
16/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Về ban hành mức chi chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
14/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Về tiếp tục thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưởng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu gịáo và học sinh tiểu học
13/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Quy định chế độ hỗ trợ đối với người cao tuổi diện chính sách có công đang được phụng dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè
Top