Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
08/CT-TTg 21/03/2024

Về việc tiếp tục đẩy mạnh tnển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

07/CT-UBND 26/02/2024

Về tăng cường quản lý, sử dụng dữ liệu bản đồ trên môi trường điện tử tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

06/CT-UBND 15/02/2024

Về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

04/CT-UBND 18/01/2024

Về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

05/CT-UBND 18/01/2024

Về việc phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

03/CT-UBND 10/01/2024

Về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự 2024

02/CT-UBND 04/01/2024

Về việc tăng cường, tập trung thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh

01/CT-UBND 03/01/2024

Về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ

07/CT-UBND 26/12/2023

Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

06/CT-UBND 18/10/2023

Về tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Top