Quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh

Số kí hiệu văn bản 16/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 24/08/2021
Ngày có hiệu lực
Trích yếu nội dung Quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Minh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Người kí Nguyễn Thị Lệ
Tài liệu đính kèm
Top