Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Số kí hiệu văn bản 47/2022/QÐ-UBND
Ngày ban hành 12/12/2022
Ngày có hiệu lực 01/01/2023
Trích yếu nội dung

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Hình thức văn bản Quyết định
Người kí Phan Văn Mãi
Tài liệu đính kèm
Top