TPHCM đẩy mạnh cải thiện Chỉ số cải cách hành chính

01/12/2023 3:49 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM vừa có ý kiến về việc cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

 TPHCM đẩy mạnh cải thiện Chỉ số cải cách hành chính- Ảnh 1.

UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức phải bảo tiến độ thực hiện các chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, của lãnh đạo Thành phố đối với các nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, đặc biệt lưu ý đến lĩnh vực khiếu nại, đồng thời chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp khắc phục đảm bảo giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn.

Thủ trưởng các đơn vị phải tăng cường trách nhiệm công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu, từng cán bộ, công chức, viên chức gắn với nhiệm vụ được phân công, quan tâm phát triển đội ngũ pháp chế tại đơn vị; thay đổi tư duy lãnh đạo, quản lý, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ công việc để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục khi có vấn đề phát sinh.

Kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính

Thủ trưởng các đơn vị cũng phải thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ cán bộ, công chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính; rà soát quy trình nội bộ, giảm bớt khâu trung gian, chuyên nghiệp hóa; tập trung xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố; công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố.

Trong công tác phối hợp, UBND TP cũng lưu ý sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức phải được cải tiến, theo hướng: xác định cụ thể đối tượng lấy ý kiến, nội dung lấy ý kiến, nội dung trả lời, thời gian trả lời, mẫu hóa văn bản trả lời trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và chữ ký số.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, UBND TP yêu cầu các đơn vị cần tăng cường hướng vào nội dung trọng tâm là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác và kết quả thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính.

Ngoài ra, UBND TP cũng đề nghị các đơn vị cần nghiêm túc tổ chức đối thoại giao tiếp giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp nhằm trực tiếp lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc để sửa đổi, bổ sung kịp thời; đồng thời có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động đóng góp, hiến kế cải cách hành chính.

Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp đóng góp ý kiến vào các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách tại địa phương

Đặc biệt, UBND TP nhấn mạnh các đơn vị cần tạo môi trường thông thoáng, cởi mở, thân thiện để khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia vào hoạt động quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của địa phương. Tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp và quan tâm hỗ trợ vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để phục hồi sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách tại địa phương; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Hiệp hội doanh nghiệp,... để phát huy tốt vai trò đại diện của người dân, doanh nghiệp.

UBND Thành phố yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tập trung nguồn nhân lực để nhanh chóng hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp Văn phòng UBND Thành phố kịp thời hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình các cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Sở Thông tin tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện số hóa hồ sơ phục vụ lưu trữ điện tử; tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về số hóa, thanh toán trực tuyến để nâng cao năng lực chuyển đổi số.

Nâng cao hiệu quả công tác khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn, triển khai cuộc điều tra xã hội học đối với các lãnh đạo quản lý đến các cơ quan, đơn vị về cách thức và tiến độ thực hiện theo yêu cầu của Bộ Nội vụ; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện dự báo Chỉ số cải cách hành chính Thành phố năm 2023.

Sở Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền các chính sách của Thành phố, các kết quả về cải cách hành chính đến đối tượng là các hội, báo chí, người dân, doanh nghiệp.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp với UBND các cấp và các đơn vị có liên quan thiết lập và đa dạng các kênh đánh giá đồng thời thu thập, định lượng kết quả của người dân về các vấn đề môi trường, về mức độ an ninh, trật tự theo từng địa bàn, quận, huyện, thành phố Thủ Đức; tổ chức triển khai tuyên truyền sâu rộng đến người dân về các chỉ số nội dung thành phần của Chỉ số PAPI thông qua nhiều hình thức, các hội nghị, các kênh tuyên truyền, thông tin. 

Bên cạnh đó, UBND Thành phố yêu cầu Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Cổng thông tin điện tử Thành phố, Trung tâm Báo chí Thành phố (Sở Thông tin và Truyền thông), các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn Thành phố nghiên cứu các nội dung của các chỉ số, thực hiện tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu, và tham gia đồng hành cùng Thành phố.

M.Đức

Top