Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
36/2023/QÐ-UBND 25/08/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015

32/2023/QÐ-UBND 26/07/2023

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

35/2023/QÐ-UBND 21/08/2023

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

3673/QÐ-UBND 31/08/2023

Về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 8

3672/QÐ-UBND 31/08/2023

Về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Tân Phú

3671/QÐ-UBND 31/08/2023

Về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Tân Bình

3679/QÐ-UBND 31/08/2023

Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

3702/QÐ-UBND 31/08/2023

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3703/QÐ-UBND 31/08/2023

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

33/2023/QÐ-UBND 16/08/2023

Bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chế độ hỗ trợ và công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp (áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông) trên địa bàn Thành phố

Top