Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
303/QÐ-UBND 25/01/2024

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023

315/QÐ-UBND 25/01/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở An toàn thực phẩm

309/QÐ-UBND 25/01/2024

Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử (đợt 6)

294/QÐ-UBND 24/01/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

270/QÐ-UBND 22/01/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

280/QÐ-UBND 22/01/2024

Về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc bản đồ; lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

03/2024/QÐ-UBND 11/01/2024

Ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức (quy chế mẫu) của Văn phòng Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân quận

888/VP-VX 22/01/2024

V/v thu hồi Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 v/v thu hồi Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023

246/QÐ-UBND 19/01/2024

Việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

237/QÐ-UBND 18/01/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Top