Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
3234/QÐ-UBND 26/09/2022

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyên tiếp nhận của Ban Quản lý An toàn thực phẩm

3237/QÐ-UBND 26/09/2022

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm thẩm quyền của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp

3167/QÐ-UBND 20/09/2022

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 44/202l/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (đợt 8)

30/2022/QÐ-UBND 09/09/2022

Bãi bỏ Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình giám sát dịch tễ gia súc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

3080/QÐ-UBND 13/09/2022

Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hóc Môn

29/2022/QÐ-UBND 29/08/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

2946/QÐ-UBND 31/08/2022

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải

2951/QÐ-UBND 31/08/2022

Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình Chánh

2950/QÐ-UBND 31/08/2022

Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 7

28/2022/QÐ-UBND 15/08/2022

Ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Top