Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1322/QÐ-UBND 22/04/2024

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực Người có công và Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

1321/QÐ-UBND 22/04/2024

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm; An toàn, vệ sinh lao động; Trẻ em; Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

18/2024/QÐ-UBND 12/04/2024

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh

1313/QÐ-UBND 19/04/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

1314/QÐ-UBND 19/04/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải

1245/QÐ-UBND 15/04/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm VI chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao


1251/QÐ-UBND 15/04/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

09/CT-TTg 15/04/2024

Về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1235/QÐ-UBND 12/04/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17/2024/QÐ-UBND 01/04/2024

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Top