Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
16/2021/QĐ-UBND 31/05/2021 Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đôi với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1904/QĐ-UBND 24/05/2021 Ban hành Quy định chế độc báo cáo thống kê tổng hợp ngành Giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
13/2021/QĐ-UBND 18/05/2021 Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn TPHCM
14/2021/QĐ-UBND 18/05/2021 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
12/2021/QĐ-UBND 10/05/2021 Bãi bỏ Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về quản lý và điều kiện an toàn trong hoạt động nuôi, vận chuyển cá sấu sống và các loài động vật hoang dã nguy hiểm
1528/QĐ-UBND 07/05/2021 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
11/2021/QĐ-UBND 04/05/2021 Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
10/2021/QĐ-UBND 04/05/2021 Về ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
09/2021/QĐ-UBND 04/05/2021 Về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo tại Quyết định 12/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
08/2021/QĐ-UBND 29/04/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với dất; cấp, cấp đổi. cấp lại GCN QSDĐ , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP ban hành kèm theo quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của UBND TPHCM
1459/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
1402/QĐ-UBND 26/04/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức
07/2021/QĐ-UBND 26/04/2021 Ban hành Quy định về xác định, thẩm định phương án giá đất cụ thể và giá trị nhà, vật kiến trúc trên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1334/QĐ-UBND 19/04/2021 Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thủ Đức
1320/QĐ-UBND 16/04/2021 Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận
1281/QĐ-UBND 14/04/2021 Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư năm 2021 của Thành phố Hồ Chí Minh
1109/QĐ-UBND 01/04/2021 Phê duyệt Đề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2020 - 2030”
06/2021/QĐ-UBND 31/03/2021 Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1051/QĐ-UBND 29/03/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
05/2021/QĐ-UBND 26/03/2021 Về quy định giao nhiệm vụ thu, chi cho thành phố Thủ Đức và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2021