Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
05/CT-UBND 18/01/2024

Về việc phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

228/QÐ-UBND 18/01/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

229/QÐ-UBND 18/01/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

230/QÐ-UBND 18/01/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc

04/CT-UBND 18/01/2024

Về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

192/QÐ-UBND 16/01/2024

Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

181/QÐ-UBND 15/01/2024

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

01/2024/QÐ-UBND 03/01/2024

Bãi bỏ Quyết đinh 905/1998/QD-UB-NCVX ngày 23 tháng 02 nãm 1998 cùa Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về quàn lý nhà nước đối với báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

182/QÐ-UBND 15/01/2024

Về việc công bố thủ tục hảnh chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải

161/QÐ-UBND 12/01/2024

Về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công và trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Top