Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1667/QÐ-UBND 19/05/2022

Ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

1611/QÐ-UBND 16/05/2022

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 6

1606/QÐ-UBND 13/05/2022

Về ban hành Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

1589/QÐ-UBND 12/05/2022

Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Tân Bình

1588/QÐ-UBND 12/05/2022

Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Phú Nhuận

15/2022/QÐ-UBND 29/04/2022

Về ban hành giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1560/QÐ-UBND 10/05/2022

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1484/QÐ-UBND 05/05/2022

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


1480/QÐ-UBND 05/05/2022

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1464/QÐ-UBND 04/05/2022

Về phê duyệt "Chương trình phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2030"

Top