Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
10/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 Về ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
01/2020/NQ-HĐND 15/01/2020 Về thông qua Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024
15/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh
17/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Sửa đối, bố sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố
18/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Về việc bãi bỏ văn bản
67/NQ-HĐND 09/12/2019 Về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020
16/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Về ban hành mức chi chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
14/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Về tiếp tục thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưởng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu gịáo và học sinh tiểu học
13/2019/NQ-HĐND 09/12/2019 Quy định chế độ hỗ trợ đối với người cao tuổi diện chính sách có công đang được phụng dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè
12/2019/NQ-HĐND 06/10/2019 Về ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
126/2019/NQ-HĐND 22/07/2019 Về bãi bỏ văn bản
32/NQ-HĐND 13/07/2019 Về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2019
04/2019/NQ-HĐND 13/07/2019 Ban hành quy định về nội dung chi và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
05/2019/NQ-HĐND 13/07/2019 Quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
06/2019/NQ-HĐND 13/07/2019 Quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
07/2019/NQ-HĐND 13/07/2019 Quy định về nội dung và mức chi cho các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
08/2019/NQ-HĐND 13/07/2019 Về chính sách cho vay ưu đãi và bổ sung nguồn vốn cho vay trong Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2019 - 2020
09/2019/NQ-HĐND 13/07/2019 Về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
10/2019/NQ-HĐND 13/07/2019 Về chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
11/2019/NQ-HĐND 13/07/2019 Về chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma tuý, cơ sở xã hội công lập theo Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ