Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
13/CT-UBND 13/07/2015 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội và dự toán ngân sách năm 2016.
11/2015/CT-UBND 24/06/2015 Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của người dân trên địa bàn TP.
12/CT-UBND 29/06/2015 Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
10/2015/CT-UBND 11/06/2015 Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn TP trong tình hình mới.
09/2015/CT-UBND 05/06/2015 Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn TP.
08/2015/CT-UBND 25/05/2015 Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn TP.
07/2015/CT-UBND 07/04/2015 Triển khai thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21-1-2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
06 /2015/CT-UBND 06/03/2015 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
05/2015/CT-UBND 02/02/2015 Tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2015.
04/CT-UBND 26/01/2015 Phát động phong trào thi đua đặc biệt từ nay đến năm 2016
Top