Số Hiệu Ngày ban hành Trích yếu File
3128/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030
3089/QĐ-UBND 24/08/2021 Ban hành Kế hoạch tnển khai thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3070/QĐ-UBND 23/08/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc
3071/QĐ-UBND 23/08/2021 Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 22/2014/CT-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phồ về triển khai thi hành Luật Tiếp công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3072/QĐ-UBND 23/08/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính
2844/QĐ-UBND 14/08/2021 Ban hành Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025
2645/QĐ-UBND 23/07/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
2621/QĐ-UBND 22/07/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
26/2021/QĐ-UBND 20/07/2021 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đường sắt đô thị
27/2021/QĐ-UBND 20/07/2021 Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
2580/QĐ-UBND 20/07/2021 Công bố danh mục luồng đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021 đến năm 2023
24/2021/QĐ-UBND 19/07/2021 Ban hành Danh mục tên gọi và số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận trên đia bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2566/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
2567/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
2570/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư
23/2021/QĐ-UBND 13/07/2021 Về ban hành Quy định quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy trên địa bàn TPHCM
2529/QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
22/2021/QĐ-UBND 10/07/2021 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2297/QĐ-UBND 24/06/2021 Phê duyệt Đề án Phát triển y tế cộng đồng thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030
2246/QĐ-UBND 22/06/2021 Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị TPHCM, giai đoạn 2021 -2025