Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
13/2024/QÐ-UBND 15/03/2024

Về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh

04/2024/NQ-HÐND 14/03/2024

Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện

883/QÐ-UBND 23/03/2024

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải

878/QÐ-UBND 23/03/2024

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở An toàn thực phẩm

880/QÐ-UBND 23/03/2024

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

882/QÐ-UBND 23/03/2024

Việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức

08/CT-TTg 21/03/2024

Về việc tiếp tục đẩy mạnh tnển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

11/2024/QÐ-UBND 11/03/2024

Quy định về hệ số điều chính giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

12/2024/QÐ-UBND 11/03/2024

Bãi bỏ Quyết định số 46/201 l/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

847/QÐ-UBND 20/03/2024

Về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thuộc thẩm quyến tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Top