Văn bản điều hành

Danh sách văn bản

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
2305/UBND-KT 20/04/2017 V/v mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công
5003/VP-KT 20/04/2017 Về việc tổ chức Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Thương mại và Phát triển kinh tế nông thôn 2017
3484/VP-VX 23/03/2017 V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn” giai đoạn 2016-2020
1422 /UBND-NCPC 21/03/2017 Về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bố trí Chánh Thanh tra và các chức danh Thanh tra Sở, ngành, quận, huyện
3349 /VP-VX 21/03/2017 Về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục
2687/VP-KT 09/03/2017 V/v đôn đốc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty nhà nước
2679/VP-KT 09/03/2017 V/v thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố
2681/VP-TK 09/03/2017 Về đề án kiểm kê, đánh giá tài nguyên du lịch thành phố
1573/VP-ĐT 15/02/2017 Về báo cáo công tác quy hoạch đô thị tại địa phương
1595/VP-ĐT 23/02/2017 Về báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Thị Vải
Top